Ban Thường Vụ

THƯỜNG VỤ BAN HÀNH GIÁO
MỘT NHÂN TỐ KHÔNG THỂ THIẾU

      “Tất cả những ai gánh vác việc chung phải được hun đúc và hướng dẫn bằng tinh thần của Chúa Kitô, Đấng đến để phục vụ mọi người” (X.Mt 20,28) – Lời dạy của Đức Cha Chánh Giáo phận trong tập “Hướng dẫn sinh hoạt Ban Hành Giáo”.
Sớm ý thức được tinh thần này, ngay từ năm 1973, khi Giáo xứ Ngọc Lâm chính thức được thành lập thì các tổ chức đoàn thể cũng được hình thành và phát triển. Để cùng cộng tác với Cha xứ trong việc điều hành chung, Ban Hành Giáo đã được hình thành qua việc tuyển chọn trong hàng ngũ giáo dân những vị nhiệt thành, biết hy sinh để phục vụ. Kể từ đó cho đến năm 1993 (thời điểm ban hành Qui chế Ban Hành Giáo của Giáo phận) các quí chức đã lần lượt thay nhau phục vụ trong Ban Hành Giáo gồm có:
Chánh trương:
1- Giuse Phạm Ái (1973-1982)
2- Đaminh Phạm Văn Tán (Lạc) (1982-1984)
3- Phêrô Đinh Trọng Thuyên (1984-1987)
4- Giuse Phạm Văn Khiêm (1987-1988)
5- Giuse Vũ Văn Quắc (1988-1993)
Phó trương:
1- Giuse Phạm Đức Hậu (1973-1981)
2- Đaminh Nguyễn Hải Điền (1978-1985)
3- Phêrô Nguyễn Văn Hồ (1978-1982)
4- Giuse Trần Văn Chiêu (1978-1985)
5- Giuse Nguyễn Công Trợ (1984-1988)
6- Đaminh Phạm Bình Hải (1988-1993)
7- Gioan Trần Văn Rồng (1988-1993)
Tổng Thư ký:
1- Đaminh Vũ Mạnh Cường (1973-1981)
2- Phanxicô X. Phạm Văn Điểm (1981-1984)
3- Philipphê Võ Thơi (1984-1988)
4- VinhSơn Nguyễn Văn Thụy (1988-1993)
Ủy viên:
1- Phaolô Tạ Hoàng Nghị (1973-1977)
2- Giuse Phạm Xuân Thiện (1973-1976)
3- Gioan B. Phạm Văn Nghị (1973-1975)
4- Giuse Trịnh Quang Đề (1973-1976)
Cố vấn:
1- Giuse Đặng Khắc Duyệt (1973-1977)
2- Giuse Phạm Ân (1973-1981)

1984-1988

1988-1993

     Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên Ban Hành Giáo (1993-1997) được bầu theo Qui chế của Giáo phận, đến nay đã trải qua 8 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ đều được đi bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công việc. Chính vì thế, Ban Hành Giáo luôn là cánh tay nối dài của Cha xứ đến với cộng đoàn.

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 1993-1997:
1- Giuse Phạm Văn Hiển – Chánh trương
2- Fx.Phạm Thành Thái – Phó trương nội vụ
3- Fx.Phạm Văn Hùng – Phó trương ngoại vụ
4- Giuse Phan Đình Xuân – Tổng Thư ký
5- Phêrô Nguyễn Duy Ái – Ủy viên
6- Đaminh Nguyễn Mạnh Lâm – Ủy viên
7- Đaminh Lê Phi Hùng – Ủy viên

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 1997-2001:

1- Fx.Phạm Văn Hùng Chánh trương
2- Giuse Phan Đình Xuân Phó trương ngoại vụ
3- Fx.Phạm Thành Thái Phó trương nội vụ
4- Tôma Đào Lương Hiệt Tổng Thư ký
5- Giuse Phạm Công Khanh Ủy viên

Thường vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2001-2005:

1- Đaminh Phạm Bình Hải Chánh trương
2- Giuse Đỗ Xuân Trường Phó trương ngoại vụ
3- Giuse Trần Xuân Hảo Phó trương nội vụ
4- Giuse Phan Đình Xuân Tổng Thư ký

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2005-2009:

1- Đaminh Phạm Bình Hải Chánh trương
2- Giuse Đỗ Xuân Trường Phó trương ngoại vụ
3- Giuse Trần Xuân Hảo Phó trương nội vụ
4- Giuse Phan Đình Xuân Tổng Thư ký

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2009-2013:

1- Vinhsơn Lương Quang Minh Chánh Trương
2- Gioan B. Hoàng Bảo Lộc Phó Trương nội vụ
3- Giuse Phạm Công Khanh Phó trương ngoại vụ
4- Simon Nguyễn Hồng Phúc Tổng Thư ký
5- Giuse Lâm Toàn Sơn UV. Bác ái xã hội
6- Giuse Vũ Văn Ninh UV. Giáo lý-Phụng vụ
7- Phêrô Phạm Văn Hùng UV. Kỹ thuật
8- Đaminh Bùi Văn Ngà UV. Văn phòng

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2013-2017:

1- Vinhsơn Lương Quang Minh Chánh Trương
2- Giuse Phạm Viết Vinh Phó Trương nội vụ
3- Giuse Phạm Công Khanh Phó trương ngoại vụ
4- Simon Nguyễn Hồng Phúc Tổng Thư ký
5- Phêrô Phạm Văn Hùng UV. Kỹ thuật
6- Phêrô Nguyễn Đức Tiến UV. Phụng vụ
7- Gioan B. Trần Văn Hiền UV. Bác ái xã hội
8- Gioan B. Nguyễn Văn Trung UV. Giáo lý

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2017-2021:

1- Simon Nguyễn Hồng Phúc Chánh Trương
2- Giuse Phạm Viết Vinh Phó Trương nội vụ
3- Gioan B. Trần Văn Hiền Phó trương ngoại vụ
4- Phêrô Nguyễn Văn Vịnh Tổng Thư ký
5- Giuse Nguyễn Viết Thanh UV. Kiến thiết
6- Gioan Phạm Tuệ UV. Phụng vụ
7- Giuse Phan Đình Hải UV. Bác ái xã hội
8- Antôn Vũ Minh Tuấn UV. Văn phòng

Thường Vụ Ban Hành Giáo nhiệm kỳ 2021-2025:

1- Gioan B. Trần Văn Hiền Chánh Trương
2- Gioan Phạm Tuệ Phó Trương nội vụ
3- Phêrô Nguyễn Văn Vịnh Phó trương ngoại vụ
4- Simon Nguyễn Hồng Phúc Tổng Thư ký
5- Giuse Nguyễn Viết Thanh UV. Kiến thiết
6- Antôn Vũ Minh Tuấn UV. Phụng vụ
7- Giuse Vũ Văn Thể UV. Bác ái xã hội
8- Gioan B. Ngô Kim Lâm UV. Văn phòng

      Ý thức được trách nhiệm, các thành viên Ban Hành Giáo qua các thời kỳ luôn nỗ lực cố gắng bằng mọi khả năng, biết vâng phục, cộng tác với Cha xứ trong mọi lĩnh vực, phục vụ cộng đoàn và phát triển giáo xứ ngày một thêm thăng tiến. Đó là truyền thống sẵn có và luôn phải lưu giữ của các Ban Hành Giáo thuộc Giáo xứ Ngọc Lâm.