Liên hệ

Địa chỉ: 15 Tổ 1, Ngọc Lâm 2, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 02513856137

Thư từ, bài vở và mọi đóng góp ý xin quý vị gửi vào email: truyenthongnl@gmail.com

Địa điểm


    Thông tin đã được gửi danh riêng cho việc sử dụng độc quyển của Giáo Xứ Ngọc Lâm và sẽ không được thông báo cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.
    Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, phản đối và xóa dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bất cứ lúc nào bằng e-mail.