Quý Cha Xứ

Cha cố Giuse Maria

PHẠM QUANG THIỀU

Chánh xứ Tiên khởi

1973 – 1995

Qua đời 26/11/2004

Cha Giuse

TRẦN PHÚ SƠN

Chánh xứ

1995 – 2004

 

 

Cha Giuse

ĐINH VĂN HUẤN

Chánh xứ

2004 – 2006

Cha Gioan Baotixita

NGUYỄN VĂN HƯNG

Chánh xứ

2006 – 2013

 

Cha  Giuse

PHẠM ĐÌNH HIỀN

Chánh xứ

2013 – 2017

Cha Raymualdo

TRẦN QUỐC THẮNG

Chánh xứ

2017 cho đến nay