Quý Cha phó

QUÝ CHA PHÓ 

Cha Giuse

ĐỖ VĂN NGUYÊN

Phó xứ

1974 – 1982

Cha Giuse

TRẦN PHÚ SƠN

Phó xứ

1989 – 1995

 Cha Giuse

ĐỖ ĐỨC CHÍNH

Phó xứ

2000 – 2002

Cha Giuse

PHẠM NGỌC DUY

Phó xứ

2002 – 2006

 Cha Giuse

PHẠM ĐÌNH HIỀN

Phó xứ

15/5/2006 đến 15/11/2006

 Cha Giuse

ĐINH VĂN THÀNH

Phó xứ

2006 – 2007

   

 

 Cha Giuse

ĐỖ MẠNH DŨNG

Phó xứ

2006 – 2008

 Cha Micae

NGUYỄN CHÍ HÙNG

Phó xứ

2007 – 2008

 Cha Giuse

NGUYỄN THANH CAO

Phó xứ

2008 – 2009

Cha Vinh sơn

VŨ XUÂN NHÂN

Phó xứ

2008 – 2011

 

 

 

Cha Gioan Baotixita

PHẠM ĐỨC NHÂN

Phó xứ

2009 – 2011

Cha Alphongsô

HỒ NGỌC THẮNG

Phó xứ

2011 – 2012

Cha Phêrô

NGUYỄN PHI HOÀNG

Phó xứ

2011 – 2012

Cha Augustinô

NGUYỄN THỨ LỄ

Phó xứ

2012 – 2014

 

 

 

 Cha Cosma

HOÀNG VĂN DŨNG

Phó xứ

2012 – 2015

Cha Giuse

ĐỖ NĂNG THỨC

Phó xứ

2014 – 2017

Cha Mátthêu

LÊ LỰC

Phó xứ

2015 – 2017

Cha Phêrô

TRẦN ANH KHÔI

Phó xứ

Đặc trách GHBL Bàu Mây

2017 – 2020

Cha Đaminh

NGUYỄN HỮU THỨC

Phó xứ

2017 – 2020

Cha Giuse Vinhsơn

NGUYỄN NHẬT TRỌNG KHANH

Phó xứ

Đặc trách GHBL Bàu Mây

29.09.2020 cho đến nay