Quý Cha phó

QUÝ CHA PHÓ 

Cha Giuse

ĐỖ VĂN NGUYÊN

Phó xứ

1974 – 1982

Cha Giuse

TRẦN PHÚ SƠN

Phó xứ

1989 – 1995

 Cha Giuse

ĐỖ ĐỨC CHÍNH

Phó xứ

2000 – 2002

Cha Giuse

PHẠM NGỌC DUY

Phó xứ

2002 – 2006

 Cha Giuse

PHẠM ĐÌNH HIỀN

Phó xứ

15/5/2006 đến 15/11/2006

 Cha Giuse

ĐINH VĂN THÀNH

Phó xứ

2006 – 2007

   

 

 Cha Giuse

ĐỖ MẠNH DŨNG

Phó xứ

2006 – 2008

 Cha Micae

NGUYỄN CHÍ HÙNG

Phó xứ

2007 – 2008

 Cha Giuse

NGUYỄN THANH CAO

Phó xứ

2008 – 2009

Cha Vinh sơn

VŨ XUÂN NHÂN

Phó xứ

2008 – 2011

 

 

 

Cha Gioan Baotixita

PHẠM ĐỨC NHÂN

Phó xứ

2009 – 2011

Cha Alphongsô

HỒ NGỌC THẮNG

Phó xứ

2011 – 2012

Cha Phêrô

NGUYỄN PHI HOÀNG

Phó xứ

2011 – 2012

Cha Augustinô

NGUYỄN THỨ LỄ

Phó xứ

2012 – 2014

 

 

 

 Cha Cosma

HOÀNG VĂN DŨNG

Phó xứ

2012 – 2015

Cha Giuse

ĐỖ NĂNG THỨC

Phó xứ

2014 – 2017

Cha Mátthêu

LÊ LỰC

Phó xứ

2015 – 2017

Cha Phêrô

TRẦN ANH KHÔI

Phó xứ

Đặc trách GHBL Bàu Mây

2017 – 2020

Cha Đaminh

NGUYỄN HỮU THỨC

Phó xứ

2017 – 2020

Cha Giuse Vinhsơn

NGUYỄN NHẬT TRỌNG KHANH

Phó xứ

Đặc trách GHBL Bàu Mây

2020 cho đến nay

Cha Gioan Baotixita

NGUYỄN VŨ THANH SƠN

Phó xứ

2020 cho đến nay

Cha Martinô

NGUYỄN ĐỨC THANH

Phó xứ

2022 cho đến nay