Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, chúa Nhật 3 thường niên năm B 21.01.2024

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 3 TN Năm B

Dẫn vào Thánh lễ

Bốn ông môn đệ đầu tiên

Nghe lời Chúa gọi họ liền theo luôn

Gương này nhắc nhở đoàn con

Chu toàn trách nhiệm làm môn đệ thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Thường niên: Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1,14-20).

Khi được Chúa Giêsu kêu gọi, Simon và Anrê lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Người; còn Gia-cô-bê và Gioan bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền, cùng với những người làm công, mà đi theo Đức Giêsu.

Việc chọn các môn đệ nói lên sự tiếp nối sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn thực hiện ngay khi khởi đầu sứ vụ công khai, và sứ mạng ấy vẫn tiếp tục trong Giáo hội cho đến hôm nay.

Hiệp dâng Thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội và cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội. Xin cho các tín hữu nhiệt thành cộng tác trong việc mở mang Nước Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Gn 3,1-5.10)

Thiên Chúa sai ngôn sứ Giô-na đến cảnh cáo dân thành i-ni-vê về lối sống tội lỗi của họ. Qua lời giảng dạy của ông, từ vua đến dân đã từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về cùng Chúa.

Bài đọc 2 (1Cr 7,29-31)

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Cô-rin-tô rằng: hãy tỉnh thức chờ đón Chúa đến, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, giống như bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và họ đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Với ước muốn trở nên những môn đệ trung thành của Đức Kitô, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Bốn môn đệ đầu tiên đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu vì Tin mừng Nước Trời. Xin cho Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ/ được ơn trung thành để bước theo Chúa Giêsu vác thập giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Việc chọn người tiếp nối công việc của Chúa Giêsu nói lên sự cấp bách của việc loan báo Tin mừng. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ vui vẻ đón nhận Tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Điều răn thứ năm của Hội thánh dạy chúng ta: đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội thánh. Xin cho các gia đình Công giáo/ tích cực đóng góp tinh thần cũng như vật chất cho việc loan báo Tin mừng tại địa phương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay ngư phủ chinh phục người ta”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết hưởng ứng lời mời gọi “Hãy theo Ta!” của Chúa Giêsu, để đóng góp thêm thợ gặt cho Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, theo Chúa là chu toàn bổn phận. Xin gia tăng sức mạnh của Chúa trên mỗi người chúng con, để chúng con có thể chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Chúa nhật 3 Thường niên năm B (Mc 1,14-20)

Phúc Âm: Mc 1, 14-20

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Tranh tô màu – Chúa nhật III Thường niên – Năm B

 

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B
TIN MỪNG Mc 1,14-20

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

14 After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God:15 “This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”

16 As he passed by the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting their nets into the sea; they were fishermen.

17 Jesus said to them, “Come after me, and I will make you fishers of men.”

18 Then they abandoned their nets and followed him.

19 He walked along a little farther and saw James, the son of Zebedee, and his brother John. They too were in a boat mending their nets.

20 Then he called them. So they left their father Zebedee in the boat along with the hired men and followed him.

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng  Mc 1,17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền nào rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)
a. Miền Galilê.
b. Miền Samari.
c. Miền Giuđê.
d. Miền Thập Tỉnh.

02. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)
a. Tình yêu của Thiên Chúa.
b. Chúa Cha.
c. Tin Mừng.
d. Chúa Thánh Thần.

03. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)
a. Chăn chiên.
b. Trồng nho.
c. Chăn heo.
d. Đánh cá.

04. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)
a. Thành Giêrusalem.
b. Tiệc cưới Cana.
c. Biển hồ Galilê.
d. Làng Nadarét.

05. Thân phụ của ông Giacô bê và Gioan tên là gì? (Mc 1,20)
a. Giacóp.
b. Giôxếp.
c. Giacôbê.
d. Dêbêđê.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Sau khi ông Gioan bị nộp, ai đã đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa? (Mc 1,14)

02. Ông Simon và ông Anrê làm nghề gì? (Mc 1,16)

03. Đức Giêsu rao giảng “Anh em hãy sám hối và tin vào … …” (Mc 1,15)

04. Lời Đức Giêsu nói: “Thời kỳ đã mãn và triều đại của … … đã đến gần” (Mc 1,15).

05. Một trong những môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu kêu gọi là ai? (Mc 1,19)

06. Tại đâu, Đức Giêsu kêu gọi ông Gioan và Giacôbê đi theo Người? (Mc 1,16)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Thời kỳ đã mãn, 

và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Tin Mừng thánh Máccô 1,15

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 TN NĂM B
Mc 1,14-20

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề
Lời Kêu Gọi

* Câu Tin Mừng  Mc 1,17
” Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Miền Galilê (Mc 1,14)
02. c. Tin Mừng (Mc 1,15)
03. d. Đánh cá (Mc 1,16)
04. c. Biển hồ Galilê (Mc 1,16)
05. d. Dêbêđê (Mc 1,20)

III. Ô CHỮ

01. Đức Giêsu (Mc 1,14)
02. Đánh cá (Mc 1,16)
03. Tin Mừng (Mc 1,15).
04. Thiên Chúa (Mc 1,15)
05. Giacôbê (Mc 1,19)
06. Galilê (Mc 1,16).

Hàng dọc: Sám hối

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật III Thường niên 2023 – Năm B

Tin Mừng (Mc 1, 14-20)

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Đáp án: Chúa nhật II Thường niên 2023 – Năm B

1. Tẩy Giả
2. Môn đệ
3. Đức Giêsu
4. Chiên Thiên Chúa
5. Đi theo
6. Rápbi
7. Xem
8. Ở lại
9. Anrê
10. Đấng Mêsia
11. Simon
12. Kêpha

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 3 Thường niên năm B

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-3-thuong-nien-nam-b-46988
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 3 Thường niên năm B

Mc 1,14-20

Thiếu nhi chúng con yêu quí,

Chúng ta vừa nghe một đoạn Tin Mừng ngắn do thánh Marco ghi lại. Trong đoạn Tin Mừng này thánh Marco thuật lại cho chúng ta một việc rất quan trọng Chúa Giêsu đã làm khi bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài. Cha muốn nói đến việc Chúa gọi những môn đệ đầu tiên.

Phải nói đây là một việc rất quan trọng. Có thể nói khi bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nghĩ ngay đến việc đi tìm những người cộng tác với mình. Hôm nay Chúa gọi những môn đệ đầu tiên, rồi sau này Chúa còn gọi thêm những người khác nữa để Chúa dạy dỗ, giáo dục họ thành những người cộng tác với Chúa. Chúa hy vọng họ sẽ có thể tiếp tục công việc của mình sau này khi Chúa không còn ở thế gian nữa.

A. Nhìn vào công việc Chúa làm đối với những môn đệ đầu tiên này, chúng ta thấy thật là lạ lùng. Chúng ta tự hỏi:

a. Những người này là ai mà Chúa lại gọi họ làm môn đệ Chúa vây ?

Nhìn vào cuộc sống của họ cha thấy họ chỉ là những người bình thường như nhiều người khác trong xã hội. Họ không phải là những người giỏi giang nổi bật hơn nhiểu người: chẳng hạn như những người làm chính trị, những người có những tư tưởng mới lạ hay những người giầu có và có địa vị cao trong xã hội.

Họ không thuộc giới tư tế, hàng giáo phẩm hay một dòng dõi quí tộc nào.

Họ chỉ là các ngư dân nghĩa là con người bình thường.

Đọc trong lịch sử của loài người chúng ta thấy chẳng hề có ai tin tưởng vào những con người bình thường như Chúa Giêsu.

Dường như Chúa Giêsu muốn nói với mọi người: “Hãy trao cho Tôi mười hai người tầm thường và với chừng ấy người, nếu họ tự hiến thân cho Tôi, Tôi sẽ thay đổi cả thế giới này”.

Bài học Chúa muốn nói với chúng ta: Đừng bao giờ chúng ta nghĩ quá nhiều về mình – xem mình là gì, nhưng hãy nghĩ đến những gì Chúa chúng ta sẽ trở thành theo ý muốn của Chúa.

b. Cha hỏi thêm chúng con: lúc Chúa Giêsu gọi thì họ đang làm gì.

Họ đang làm công việc hằng ngày của họ.

Họ đang đánh cá, vá lưới.

Trong Cựu Ước, Cựu Ước Chúa cũng làm thế với nhiều nhà tiên tri.

Amốt nói: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Đức Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Israel dân Ta”(7,14-15).

Tiếng gọi của Chúa đến với một ai đó không phải chỉ xảy ra ở trong nhà Thiên Chúa, cũng không phải ở một nơi bí mật, nhưng là giữa lúc người ấy làm công việc hằng ngày của họ.

Hãy biết lắng nghe tiếng Chúa từng giây từng phút

Hãy cẩn trọng kẻo Chúa đi qua mà chúng ta không gặp được Ngài.

c. Tiếp theo chúng ta hãy xem Ngài đã gọi họ như thế nào.

Lời kêu gọi của Chúa là: “Hãy theo Ta”.

Vừa nghe, chúng ta thấy – xem ra như bốn ông này dường như bị thôi miên. Ngay khi nghe tiếng Chúa gọi là họ đã đứng lên đi theo ngay, không suy nghĩ, không tính toán.

Thật ra, bốn ông này chẳng xa lạ gì với Chúa Giêsu. Ít ra, hai người đã biết Chúa Giêsu tại Giuđêa với sự giới thiệu của Gioan Tẩy Giả.

Chúa Giêsu không hề nói với họ: “Ta có một hệ thống tư tưởng lớn muốn đầu tư vào các ngươi. Ta có một số triết thuyết muốn các ngươi suy nghĩ. Ta có một số chương trình, một số dự tính muốn được thảo luận với các ngươi”, ……nhưng Ngài phán: “Hãy theo Ta”.

Tất cả đều bắt đầu bằng một phản ứng của mỗi người đối với Chúa. Tất cả đều bắt đầu bằng một xúc động từ thâm tâm, làm phát sinh ra lòng trung thành không gì lay chuyển nổi. Họ đã theo Ngài cho đến chết.

Việc theo Chúa quả là một mầu nhiệm. Ngài có một sức hút lạ thường lôi kéo chúng ta về phía Ngài. Nếu chúng ta để cho Ngài lôi kéo chắc chắn cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên tuyệt điệu.

d. Cuối cùng, chúng ta hãy xem Chúa đã bảo họ làm gì. Ngài giao cho họ một nhiệm vụ.

Ngài không gọi để ban cho họ một đời sống dễ dãi, thoải mái. Nhưng Chúa gọi họ để phục vụ.

Chúa Giêsu đã gọi người ta theo Chúa không phải để cho họ sống một cách thụ động, chỉ biết đọc kinh cầu nguyện, hay chẳng làm gì cả. Ngài trao cho họ một nhiệm vụ mà họ phải giành cả đời sống để chu toàn. Họ phải làm việc một cách hăng say và cuối cùng có khi họ còn phải chết cho Chúa và cho cả đồng đồng loại. Họ phải sống siêu thoát, chẳng những không có lợi lộc trần thế gì cho riêng cho mình, mà còn phải hy sinh, phải hiến dâng tất cả cho Chúa và cho mọi người.

Chúng con hãy nghe lại lời Chúa: “Ta đến không phải để được kẻ hầu người hạ nhưng đến để phục vụ và làm giá cứu chuộc cho nhiều người.”

B. Phần chúng ta hôm nay thì sao ?

Thử hỏi hôm nay Chúa còn gọi người ta công tác với Ngài nữa không ?

Câu trả lời là có: Chúa vẫn mời gọi và Ngài còn tiếp tục gọi.

Chúa muốn chọn và gọi cha, chọn và gọi mọi người kể cả chúng con để cùng với Chúa tiếp tục công việc Ngài còn để lại. Đó là làm cho Tin Mừng Tình thương của Chúa được lan toả đến mọi người để mọi người cảm thấy cuộc đời mình có hạnh phúc vì được Chúa yêu thương.

Cha muốn chúng con nghe câu chuyện này:

Ngày kia có một cụ già, thật già, già đến nỗi cụ không thể nhớ những ngày tuổi trẻ của cụ nữa. Hình như cụ thực sự chưa hề biết tuổi trẻ là gì. Trong đời sống của cụ, cụ chưa hề biết suy nghĩ, cũng không biết khóc. Không gì trên trần gian này có thể làm cho cụ ngạc nhiên hoặc cụ phật lòng. Cụ sống những ngày lặng lẽ trôi qua một cách buồn nản và nhàn rỗi bên trong một cái lều nhỏ dựng ở đầu làng. Cụ thường nhìn mọi sự với cặp mắt đầy dửng dưng. Tuy nhiên, những người trong làng lại kính trọng cụ như người khôn ngoan và thường đến xin cụ những lời khuyên bảo.

Thanh niên trong làng hỏi cụ: phải làm gì để được hạnh phúc ?

Cụ đáp:

– Hạnh phúc chỉ là phát minh của người khờ dại.

Cả những người có tâm hồn cao thượng, có thiện chí muốn phục vụ người khác cũng dừng bước hỏi cụ:

– Phải làm cách nào để hiến thân phục vụ cho mọi người ?

Cụ trả lời:

– Hiến thân phục vụ cho người khác chỉ là một việc điên rồ vô ích.

Một phụ huynh đến hỏi:

– Phải làm thế nào để giáo dục con cái đi để chúng biết đi trên đường thánh thiện ?

Cụ trả lời cách mỉa mai:

– Con cái chẳng khác gì như con rắn độc, phải coi chừng khỏi bị rắn cắn.

Ngày này qua ngày khác, những lời khuyên bảo đầy vẻ bi quan của cụ như những mũi thuốc độc ngấm vào tâm trí mọi người già trẻ trong làng. Đời sống của dân làng bị chôn vùi trong bầu khí bi quan nghẹt thở đó. Thế rồi, một Thiên Chúa đoái nhìn tới cụ với cặp mắt đầy thương xót và thầm nhủ

– Thật là tội nghiệp cho cụ già suốt đời không được ai yêu thương

Rồi Chúa gọi một em bé đến và bảo:

– Hãy đi đến tặng cho cụ già một cái hôn đầy tình thương.

Em bé vui vẻ chạy đến túp lều xiêu vẹo ở đầu làng, ôm cổ cụ già và đặt lên má cụ một cái hôn đầy âu yếm. Lần đầu tiên trong đời, cụ già thấy cảm thấy xúc động. Nụ hôn hồn nhiên của em bé đã làm cho tâm hồn chai đá và dửng dưng của cụ rung lên. Trong chốc lát, mắt cụ bỗng sáng lên và thay đổi cái nhìn về mọi sự. Sau cùng, cụ đã cảm nghiệm được thế nào là niềm vui, hạnh phúc và thế nào là lạc quan. Với niềm vui sướng đó, cụ già tắt thở trong nụ cười và ánh mắt còn hướng về em bé đã ban tặng cụ nụ hôn, nụ hôn có sức biến đổi đời sống cụ. Amen.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Ý LỰCTIN MỪNG CHỨA NHẬT 3 MỪA THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Mc 1, 14-20) Con đang say mê chơi. Chợt nghe tiếng Chúa mời. Dừng chơi! Đi dâng lẽ. Khó, thật khó Chúa ơi! Dứt khoát không dây dưa. Như bốn môn đệ xưa. Lập tức đi theo Chúa. Chọn Chúa. Săn sàng chưa? Duong Long Cất Lình'

Thiếu nhi Giáo xứ Sở Kiện thi giáo lý Kinh Thánh

Sau thời gian nỗ lực học hỏi Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa nhật, ngày 14/01/2024, các em thiếu nhi Xứ đoàn Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su Giáo xứ Sở Kiện đã bước vào ngày thi giáo lý Kinh Thánh với một tâm thế đầy hào hứng.

Chương trình thi giáo lý Kinh Thánh diễn ra ngay sau Thánh lễ lúc 9h00. Ngoài sự tham dự của 7 đội thi còn có sự hiện diện của Cha xứ Giu-se Phạm Đức Văn, quý thầy, quý sơ, ông bà giáo lý viên, các anh chị huynh-dự trưởng.

Theo thể lệ cuộc thi, các đội đã trải qua hai phần tranh tài. Phần thứ nhất thi theo hình thức đọc thuộc lòng, phần thứ hai thi theo phương pháp diễn tả. Sau thời thi đua rất sôi động, kết quả chung cuộc đã thuộc về:

Lớp Nghĩa sĩ: Giải nhất
Lớp Ơn gọi: Giải nhì
Lớp Thiếu nhi: Giải ba

Chương trình học hỏi và thi giáo lý Kinh Thánh là cơ hội để các em thiếu nhi được tiếp cận trực tiếp với Lời Chúa, đồng thời trang bị những kiến thức cần thiết về đức tin cho các em. Ước mong các em luôn chăm chỉ học hỏi Lời Chúa, nhờ đó mà đời sống đức tin ngày thêm trưởng thành và gia tăng lòng yêu mến Chúa.

BTT Gx. Sở Kiện

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm B

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm B

Phúc Âm Mc 1, 14-20
Từ bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu”

Các bài đọc hôm nay, đặc biệt bài Tin Mừng Mc 1, 14-20 tiếp tục đưa mọi người suy nghĩ về mầu nhiệm ơn gọi. Chúa có cách chọn của Ngài, không ai có quyền bắt buộc Chúa phải thế này phải thế kia, không ai hướng được Chúa đi theo đường của riêng mình, hay đi theo sự chọn lựa của mình. Chúa hoàn toàn tự do trong việc kêu gọi, tuyển chọn môn đệ. Đó hoàn toàn là do tình thương vô biên của Chúa. Tất cả mọi sự chọn lựa của Chúa đều dựa theo ba nhịp: Chúa đi qua, nhìn thấy và kêu gọi.

Theo Chúa cũng có nghĩa được Chúa tuyển lựa để thực thi như Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu độ của mình: “Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta” và “Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu mến“( Ga 15, 13 ).

Theo Chúa, là tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, gắn bó mình với Chúa có nghĩa là phải chọn lựa đi con đường của Chúa. Mà con đường của Chúa là cả một dặm trường dài dằng dẵng. Chúa đòi hỏi người môn đệ phải sống trọn vẹn thách đố, những đòi hỏi của Tin Mừng.

Theo Chúa, Chúa không hứa với các môn đệ sẽ cho họ giầu có về vật chất hay đường công danh vinh hoa phú quí theo quan niệm của trần gian.

Theo Chúa người môn đệ sẽ bị thử thách, chịu trăm ngàn nỗi khó khăn, có khi chèo thuyền về bến không có gì sau cả đêm thức trắng. Tuy nhiên, được tuyển chọn, các môn đệ sẽ ý thức rằng: “được chết với Chúa Kitô nơi thập giá” và “được gấp trăm ở đời này cùng với cái chết và sự sống đời đời” Theo Chúa là sống trọn vẹn cho Chúa và đặc biệt sống theo ý của Ngài.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hài vui CHÚA GIÊSU NGƯỜI MIỀN NÚI

Trong lớp giáo lý, sơ đang kể câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê. Bỗng sơ thấy một bé gái cứ đùa giỡn không chú ý.
Sơ chỉ em và hỏi:
– Em cho sơ biết Chúa Giêsu người miền gì?
Bé gái trả lời tỉnh bơ:
– Thưa sơ, Chúa Giêsu người miền núi ạ.
Sơ giận lắm:
– Căn cứ vào đâu em lại dám nói như thế?
Bé gái:
– Thưa sơ, Chúa Giêsu sinh ra nơi hang đá, chỉ có miền núi mới có hang đá ạ.
Sơ: ???!!!