Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật 4 thường niên năm B 28.01.2024

DẪN LỄ CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B

Dẫn vào Thánh lễ

Lời Ngài giảng dạy có quyền
Tức là có sức linh thiêng từ trời
Phần ta muốn cải thiện người
Phải đầy lửa mến từ nơi lòng mình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ tư Thường niên: Chúa Giêsu quyền năng trong giảng dạy và chữa bệnh (Mc 1,21-28).

Dân chúng thành Ca-phac-na-um đã kinh ngạc về giáo lý của Chúa Giêsu. Họ nhận ra Chúa khác các bậc thầy trong Is-ra-el. Ngài có uy quyền trong lời nói và trên cả thần ô uế: “Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,25).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng chiêm ngưỡng chân dung Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài đang hiện diện giữa chúng ta và ở cùng chúng ta nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Xin cho chúng ta hằng kết hợp mật thiết với Ngài. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Đnl 18,15-20)
Sách Đệ nhị luật tường thuật lại lời Thiên Chúa đã phán với dân chúng qua miệng ông Môsê rằng: Đức Chúa sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ ở giữa họ; ngài sẽ lĩnh hội ý của Đức Chúa và truyền lại cho dân chúng.

Bài đọc 2 (1Cr 7,32-35)
Thánh Phaolô đề cao đời sống độc thân. Vì người độc thân không bị việc gia đình chi phối, mà chỉ chuyên tâm lo việc thờ phượng Chúa và phục vụ Giáo hội trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại.

Lời nguyện chung
Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lời quyền năng của Ngài có sức biến đổi con người, chữa lành các bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Tin tưởng vào Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

1. Dân chúng kinh ngạc bàn tán: “Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền”. Xin cho các mục tử trong Hội thánh/ biết thu phục người khác nhờ sức mạnh của việc rao giảng Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Người ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh”. Xin cho quyền năng của Đức Kitô/ biến đổi những hận thù và tranh chấp giữa các dân tộc, trở thành lòng yêu thương và sự hợp tác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ và Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy”. Xin cho các bậc cha mẹ Công giáo/ biết nói lời của Chúa để khuyên dạy con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Sức mạnh của Lời Chúa được tỏ bày trong mỗi Thánh lễ và mỗi giờ giáo lý. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết chú tâm lắng nghe Lời Chúa, để có thể hiểu và đem ra thực hành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa, Lời Ngài là sức mạnh, là chân lý và là sự sống. Xin cho chúng con được sức mạnh của Lời Chúa biến đổi, chân lý của lời Chúa soi sáng và sức sống của Lời Chúa nuôi dưỡng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

https://cunghocloichua.org/dan-le-thieu-nhi-cn-4-tn-cn-5-tn/

Tranh tô màu – Chúa nhật IV Thường niên – Năm B

Phúc Âm: Mc 1, 21-28

“Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

(Ðến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a.