Thiếu Nhi Sống Lời Chúa tuần 7 Phục Sinh 21.05.2023 Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Chúa Thăng Thiên năm A

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Phúc Âm Mt 28,16-20
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,
làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

SỨ MẠNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA

Suy niệm:

Trước khi lên trời, Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ trên một ngọn núi tại Ga-li-lê, Người đã trao cho các ông sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh: “làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Sau khi nhận Thần Khí của Chúa Phục Sinh, các môn đệ đã ra đi tới các miền Sa-ma-ri, An-ti-ô-khi-a, A-thê-na, và đến Rô-ma. Các ông đã làm chứng cho Đức Giê-su bằng việc sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa: Phao-lô bị chém đầu, Phê-rô bị đóng đinh ngược trên thập giá. Các Tông đồ khác trừ Gio-an, đều được phúc tử vì đạo.

Mời Bạn:

Ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đón nhận sứ mạng rao giảng và làm chứng Tin Mừng Phục Sinh mọi nơi mình hiện diện. Nhờ các việc bác ái cụ thể được thực hiện trong sự khiêm tốn yêu thương vô vị lợi, mà Tin Mừng Phục Sinh sẽ tỏa sáng, giúp cho nhiều anh em lương dân nhận biết chúng ta thực là môn đệ Đức Giê-su và tôn vinh Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời.

Sống Lời Chúa:

Bạn cùng với một người trong nhóm của bạn cầu nguyện và đồng thời, đi thăm một người bạn hoặc một gia đình lương dân sống trong khu xóm hoặc cùng làm việc với bạn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa muốn các môn đệ xưa kia và chúng con hôm nay tiếp tục công trình cứu độ của Thiên Chúa, bằng việc loan báo và làm chứng Tin Mừng Phục Sinh với ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Xin giúp chúng con chu toàn sứ mạng ấy trong cuộc sống đời thường của chúng con.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Tranh tô màu – Chúa Nhật VII Phục Sinh A

Phúc Âm: Ga 17, 1-11a

“Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha, với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

Con cầu xin cho chúng; Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Đó là lời Chúa.

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A

Tin mừng thánh Mátthêu 28,16-20
https://giaophannhatrang.org/vi/news/Giai-Dap-Giao-Ly/vui-hoc-thanh-kinh-le-chua-thang-thien-a-25509.html
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.

19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

16  The eleven  disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them.
17  When they saw him, they worshiped, but they doubted.
18  Then Jesus approached and said to them, “All power in heaven and on earth has been given to me.
19 Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the holy Spirit,20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age.”

I. HÌNH TÔ MÀU
A15
* Chủ đề của hình này là gì?
…………………………………………………
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 28,19
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

II. TRẮC NGHIỆM

01. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)
a. Mười.
b. Mười một.
c. Mười hai.
d. Mười ba.

02. Tại miền này, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ (Mt 28,16)
a. Giuđa.
b. Samari.
c. Thập Tĩnh.
d. Galilê.

03. Đây là cử chỉ của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu? (Mt 28,17)
a. Bái lạy.
b. Vui mừng.
c. Hoảng sợ.
d. Buồn rầu.

04. Đức Giêsu nói : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)
a. Môn đệ.
b. Con cái Thiên Chúa.
c. Những người tin vào đấng cứu độ.
d. Tin vào Thầy.

05. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)
a. Tận thế.
b. Ngày Thầy trở lại.
c. Ngày Thầy được tôn vinh.
d. Mãi mãi.

III.  Ô CHỮ

OC THANGTHIEN
Những gợi ý
01. Tại miền này, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ (Mt 28,16).

02. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê? (Mt 20,16)

03. Đức Giêsu nói : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)

04. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)

05. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)

06. Khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ đã bái lạy ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì?(Mt 20,17)

07. Đây là cử chỉ  của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu (Mt 28,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”.
Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa Giêsu Lên Trời
* Tin mừng thánh Mátthêu 28,19
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Mười một (Mt 28,16)
02. d. Galilê (Mt 28,16)
03. a. Bái lạy (Mt 28,17)
04. a. Môn đệ (Mt 28,19)
05. a. Tận thế (Mt 28,20)

III.   Ô CHỮ
01. Galilê (Mt 28, 6)
02. Đức Giêsu (Mt 20,16)
03. Môn đệ (Mt 28,19)
04. Tận thế (Mt 28,20)
05. Phép rửa (Mt 20,19)
06. Hoài nghi (Mt 20,17)
07. Bái lạy (Mt 28,17)

Hàng dọc : Lên Trời

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 7 Phục sinh năm A – Chúa Thăng Thiên

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-7-phuc-sinh-nam-a-chua-thang-thien-60323
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 7 Phục sinh năm A - Chúa Thăng Thiên

Mt 28,16-20

“Thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất”.
(Mt 28,18)

Thiếu nhi chúng con yêu quý, Cha đố chúng con hôm nay là lễ gì ?

  • Lễ Thăng Thiên.
  • Thăng Thiên là làm sao ? Có phải là được đưa lên trời giống như người ta phóng hỏa tiễn lên không ?
  • Thưa cha không.
  • Vậy thì nghĩa là làm sao ? Cha xin mượn lời trong Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo để trả lời cho chúng con. Sách Giáo Lý bảo rằng: “Cuộc Thăng Thiên của Đức Kitô đánh dấu việc nhân tính của Chúa Giêsu vĩnh viễn tiến vào quyền năng thiên giới của Thiên Chúa, từ đó Người sẽ lại đến, nhưng trong khoảng thời gian đó, việc Thăng Thiên đã che giấu Người khỏi mắt người ta”. (GLHTCG 665).

Cha xin cắt nghĩa đơn sơ một chút cho dễ hiểu: Chúa Giêsu thăng thiên hay về trời là việc Chúa không còn có mặt ở trần gian này như một con người bằng xương bằng thịt như Chúa đã từng sống với loài người chúng ta suốt hơn ba mươi năm trời như trước đây nữa. Nay với việc thăng thiên Chúa bước vào cuộc sống mới, cuộc sống vinh quang của Thiên Chúa. Và như thế, tuy con người không thấy được một Chúa Giêsu sống động như trước đây như con người đã từng thấy, dầu vậy đức tin dạy chúng ta rằng dù không thấy được Chúa nhưng chúng ta vẫn tin Chúa luôn có mặt với chúng ta như lời Chúa đã hứa: “Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Cho đến tận thế có nghĩa là ngày Chúa lại đến trong vinh quang.

Bây giờ cha hỏi tiếp: Nếu việc Thăng Thiên là như thế thì qua sự việc này, Chúa muốn nhắn nhủ gì với mọi người chúng ta ?

Cha tưởng Chúa muốn nói với mọi người rằng:

1. Trước hết: Cuộc sống mai sau, cuộc sống đàng sau cuộc sống hôm nay của chúng ta là có thật.

Trong Tin Mừng có mấy trường hợp được Chúa cho sống lại từ cõi chết: Người con gái ông Giairô, người thanh niên con một bà góa thành Naim và nhất là Lazarô, người đã chết bốn ngày mà Chúa đã cho sống lại… Nhưng tất cả những người ấy chẳng có người nào để lại cho thế hệ mai sau một chút kinh nghiệm gì về cuộc sống họ đã đi vào sau cái chết của họ cả. Nhưng không phải như thế là cuộc sống đời sau không có như có nhiều người tưởng.

Thánh Gioan Maria Vianney một lần kia đã nói thật lớn với các bổn đạo của Ngài rằng: “Sự chết có thật chứ không phải Thiên Chúa bày đặt ra để hù dọa anh chị em đâu” – Vâng sự chết là có thật. Bao nhiêu cái chết của những người đã ra đi trước chúng ta nói cho chúng ta điều đó. Nhưng đàng sau cái chết là cái gì thì chẳng ai trong chúng ta có kinh nghiệm.

Chính thánh Augustinô vị thánh tiến sĩ của Hội Thánh, khi đứng trước cái chết, Ngài cũng cảm thấy bất lực.

Chỉ có Chúa Giêsu, bằng cái chết và sự phục sinh của Người, Người đã hé mở cho chúng ta thấy và hiểu một phần nào về cuộc sống đàng sau cái chết là gì để rồi đối với chúng ta là những người có niềm tin thì chúng ta ít ra cũng thấy được rằng cuộc sống không phải là con đường cụt mà nó đã có một lối ra.

2. Thứ đến việc Chúa lên trời đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng và chính niềm hy vọng này đem lại cho những người tin vào cuộc sống mai sau một sự nâng đỡ lớn lao trên con đường xây dựng cho mình một cuộc sống cao cả và có ý nghĩa trong cõi đời này.

* Không thể sống mà không có hy vọng.

Một vở kịch đã được các sinh viên Y khoa diễn cách đây khá lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại cha vẫn cảm thấy thấm thía. Vở kịch có tên là “Vì những bước đi”. Kịch diễn lại cảnh một cô nữ điều dưỡng giúp một chàng thanh niên vì một tai nạn nên chân anh đã bị liệt. Bây giờ phải tập luyện để trả lại những bước đi cho đôi bàn chân. Trong một lần tập cho người thanh niên tàn tật này, cô Kim Loan, tên của cô nữ điều dưỡng trong vở kịch đó đã khích lệ người thanh niên bằng những lời rất đẹp như thế này:

“Cố gắng một chút nữa anh ạ.

Mỗi bước đi hôm nay là cả một đường dài ngày mai.

Vịn vào vai em mà đi.

Em hát cho anh nghe nhé.

Anh thích nhất là bài ca hy vọng phải không?”

*Ai trong chúng ta cũng muốn sống một cuộc sống cao cả và thánh thiện. Nhưng từ ước muốn đến thực tế của cuộc sống là cả một con đường thật dài. Thực tế đã cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta không dễ dàng gì mà thành đạt được những ước muốn thánh thiện của chúng ta. Chính thánh Phaolô, một con người thật vĩ đại, cũng đã có lần phải thốt lên như thế này: “điều tôi muốn làm tôi lại không làm – Điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm”.

Còn Chúa… Chúa đã hứa gì với chúng ta. Chúa không hứa cho chúng ta một cuộc sống dễ dãi đầy ắp những tiện nghi, không thiếu một thứ gì. Không! Chúa không hứa những điều như thế mà Chúa hứa cho chúng ta Nước Trời… Muốn vào nước đó phải qua con đường hẹp. Muốn chiếm được nước đó phải dùng tới sức mạnh: “Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy” (Mt 11,13).

* Chính vì những khó khăn như thế mà chúng ta cần tới một sự nâng đỡ, cần tới một niềm hy vọng.

Thánh Antôn sống một cuộc sống thật khắc khổ trong rừng. Một ngày kia có mấy người đạo đức đến thăm ngài. Thấy ngài sống như thế mà vẫn tươi vui. Họ thắc mắc hỏi ngài về cái bí quyết làm sao mà ngài có thể sống tươi vui được như thế, thì Ngài dẫn họ đi vào sâu trong một cái hang, tới một chỗ có cái lỗ có thể nhìn lên trời được, ngài dừng lại và chỉ cho họ biết: “Đó là tất cả bí mật về cuộc sống mà ngài đang sống: Bầu trời… niềm hy vọng của ngày mai”.

3. Vấn đề còn lại: Trong khi chờ đợi niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu trở thành sự thật chúng ta phải làm gì?

Hãy sống Thiên Đàng mai sau bằng chính Thiên Đàng hôm nay. Đó là cách chuẩn bị chắc ăn nhất. Nhưng chuẩn bị bằng cách nào? Bằng cách can đảm sống noi gương Chúa Giêsu nhất là đối với giới luật yêu thương. Trong Luca 17,20 Chúa Giêsu đã nói: “Thiên Đàng ở ngay trong lòng của các ngươi”.

Ngày nọ có một hiệp sĩ Samurai thô lỗ hung bạo tìm đến với một vị thiền sư. Chàng nói với thiền sư.

– Xin ngài chỉ dạy cho tôi biết Thiên Đàng và Hỏa Ngục là gì?

Vị thiền sư đưa mắt nhìn con người thô bạo từ bàn chân đến đỉnh đầu rồi thất vọng trả lời:

+ Dạy cho ngươi biết thế nào là Thiên Đàng, thế nào là Hỏa Ngục ư? Ta không thể dạy cho ngươi bất cứ điều gì cả. Ngươi là một con người hung bạo thô lỗ. Ngươi là nỗi nhục cho chàng hiệp sĩ Samurai. Hãy cút khỏi mặt ta, ta không thể chịu đựng được ngươi nữa.

Nghe những lời sỉ vả ấy, chàng hiệp sĩ liền rút gươm và định chém đầu vị thiền sư. Nhưng vị thiền sư đã giơ tay cản lại và nói:

+ Hỏa Ngục là thế đó!

Chợt nhận ra bài học thực tiễn của nhà tu hành, chàng hiệp sĩ dừng tay lại. Sự hối hận và thương cảm bỗng trào dâng trong tâm hồn, chàng hiệp sĩ mới hiểu ra rằng vị thiền sư muốn hy sinh cả mạng sống của mình để dạy cho chàng bài học về Hỏa Ngục. Từ từ hạ gươm xuống, cho vào vỏ, rồi chàng đến quỳ gối trước mặt vị thiền sư với tất cả thành tâm, sám hối. Đỡ chàng dậy, vị thiền sư nhìn sâu vào đôi mắt của chàng và nói nhỏ:

– Thiên Đàng là thế đó.

Thánh Phaolô bảo: Trên Thiên Đàng sẽ chỉ còn một điều duy nhất: Đó là Tình Yêu. Sống tình yêu thương tức là sống Thiên Đàng hôm nay để chuẩn bị cho Thiên Đàng vĩnh cửu mai sau vậy. Amen.

CHÚA THĂNG THIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Gẫm suy mầu nhiệm Chúa lên trời

Phấn khởi vui tươi sống giữa đời

Bổn phận Chúa trao làm tốt đẹp

Nước Trời tìm thấy giữa lòng tôi.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ bảy Phục sinh: Chúa Giêsu thăng thiên (Mt 28,16-20).

Chúa thăng thiên là Chúa trở về nơi Ngài đã hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; và cũng từ nơi ấy, Chúa đã xuống thế làm người cứu độ chúng ta. Chúng ta gọi nơi Chúa ở là “trời” hay “thiên đàng”. Như thế, Chúa thăng thiên chính là Chúa về trời hay về thiên đàng.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa Giêsu khơi dậy tâm hồn chúng ta những ước mơ thánh thiện, ước mơ được sống bên Chúa mãi mãi, được hưởng hạnh phúc thiên đàng cùng Chúa Giêsu, bên cạnh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần muôn đời.  Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Cv 1,1-11)Đoạn sách Công vụ Tông đồ tả lại việc các môn đệ chiêm ngưỡng Chúa Giêsu lên trời; sau đó các ông trở lại Giê-ru-sa-lem, quy tụ bên nhau và chuẩn bị cho cuộc hành trình rao giảng Tin mừng.

Bài đọc 2 (Ep 1,17-23)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-xô khẳng định rằng: Thiên Chúa đã đặt Đức Kitô ngự bên hữu Người trên trời, trên mọi quyền lực thần thiêng và mọi tước vị, vượt mọi thời gian.

Lời nguyện chungChủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã lên trời. Ngài đi trước để chuẩn bị cho tất cả chúng ta, những môn đệ bé nhỏ của Ngài. Chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

  1. Mục tiêu của đời sống các Kitô hữu là hạnh phúc Nước Trời. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội thánh/ luôn là những chứng nhân loan báo Nước Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Giêsu về trời để quy tụ mọi con cái trần thế thành một đàn chiên duy nhất. Xin cho mọi người trên thế giới biết hăng say tìm kiếm Chúa, để được sống trong đàn chiên của Đức Kitô và được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Hành trình đến Nước Trời là một chặng đường đầy chông gai, gian khó. Xin cho các tân tòng, mới được rửa tội trong Mùa Phục Sinh, được can đảm vác thập giá chung phần đau khổ với Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa là ước mơ của tất cả mọi người. Xin Đấng Phục Sinh khơi dậy nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta ước muốn thánh thiện, được phụng sự Chúa cả đời này lẫn đời sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã về trời dọn chỗ cho mỗi người chúng con và vẫn ở cùng chúng con mọi ngày. Xin làm cho chúng con trở nên những chứng nhân loan báo tình yêu của Chúa giữa thế giới hôm nay. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Thăng Thiên Năm A