Tư liệu: Đức Giê-su Ki-tô – Đường Giữa Thế Gian

Đức Giê-su Ki-tô – Đường Giữa Thế Gian

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu bạn muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gửi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com . Xin giới thiệu cho nhiều người cùng Ghi danh. Xin cám ơn .

Tác giả:  Ban Biên Tập Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

ĐẶC SAN GIÁO SĨ VIỆT NAM SỐ 463, CHÚA NHẬT 27.08.2023

ĐẶC SAN GIÁO SĨ VIỆT NAM SỐ 462, CHÚA NHẬT 13.08.2023