Chút suy tư ngày khấn dòng

Một số chủng viện của Giáo hội Hoa Kỳ có số…

Video: Thánh Lễ Vĩnh Khấn Quý Yă Dòng Ảnh Phép Lạ 04/08/2023